G A L E R I J A  
S A V R E M E N E  
U M E T N O S T I  
Pregled izlozbi u 2014. po izlozbenim prostorima
(kliknuti na sliku)
Jasmina Pejčić,''Prepakivanje'', izložba keramike, 18. mart - 02. april 2014.
Velika izložba savremenog srpskog stripa, 04 - 17. mart 2014.
Izložbu Prepakivanje Jasmine Pejčić čini objekti od keramike sa njene dve predhodne izložbe. Kako ciklusi Strukture i U novom pakovanju unekoliko proističu jedan iz drugog kao različiti odgovori na ista pitanja kojima se autorka bavi i u ranijim radovima, tako je ovo njihovo komparativno spjanje u jednu izložbenu celinu logično, te omogućava iscrpnije čitanje formalne ali i tematske varijacije.

Preigravanje izme
đu introvertnog i ekstrovertnog, poznatog i nepoznatog… potrošnog i trajnog, teme su mojih istraživanja - Jasmina Pejčić.

Ovo je dvanaesta samostalna izložba Jasmina Pej
čić, a izlagala je na preko sto kolektivnih, u zemlji i inostranstvu (Amerika, Slovenija, Francuska, Japan, Tajvan, Portugalija, Poljska, Mađarska, Španija, Australija, Letonija, Litvanija). Dobitnica je prestižnih domaćih i međunarodnih priznanja iz oblasti keramike. Članica je ULUPUDS- a i Intrernacionalne Akademije za keramiku, u Ženevi (IAC).

Milan Ristić
Izložba obuhvata radove tri umetnika koje je kao autor projekta odabrala Vesna Todorović istoričar umetnosti i likovni kritičar iz Beograda. Tema su trave koje umetnici Ljiljana Stojanović, Miljana Vuković i Nikola Vukosavljević svako u svom likovnom izrazu i esteckom domenu dočaravaju svoje viđenje ovog prirodnog fenomena.

Ljiljana Stojanovi
ć je diplomirala na Odseku grafike Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu 1979, a posdiplomske studije na Fakultetu likovnih umetnosti 1982. u Beogradu. Član je ULUSa i ULUPUDSa.

Do sada je priredila 32 samostalne izložbe grafika, crteža, akvarela, ulja i radova na ru
čno pravljenom papiru.
Za ovu izložbu uradila je seriju crteža ra
đenu kineskim tušem i perom na vlažnom papiru.
Miljana Vukovi
ć diplomirala je fotografiju na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu.Samostalno je izlagala u Beogradu, Kragujevcu, kao i na autorskim projektima Vesne Todorović  u Nišu, Pančevu, Leskovcu, Kragujevcu i Beogradu. Umetničkom fotografijom prizora iz prirode, u ovom slučaju trave, umetnica zumira detalj koji odabere ističući travu u prvi plan. Nikola Vukosavljević diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu gde je i magistrirao. Član je ULUSa i LADe.

Do sada je priredio 32 samostalne izložbe skulptura, male plastike, reljefa, crteža, akvarela  i slika u zemlji i inostranstvu. Za ovu izložbu pripremio je seriju crteža trave koje podse
ćaju na ptičje noge stvarajući tako metaforu.

Sva tri umetnika iako potpuno razli
čita u svojim likovnim disciplinama i likovnom izrazu, međusobno se dopunjuju dočaravajući suštinu prirode a ne njen oblik.

Sonja Vukašinovi
ć
Izložba ''Hajdmo u trave... okom il skokom'', 28. april - 14 maj 2014.
Izložba slika ''OBEĆANA ZEMLJA'', Jadranke Mišić Pejović 14. oktobar - 2. novembar 2014. godine
Rođena u Nišu 1960. godine. Diplomirala je na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu 1989. godine, u klasi profesora Vladimira Todorovića. Posle diplomske studije završila je na istom fakultetu 2003. godine.
Radila je u Umetničkoj školi u Nišu od 1995. do 2005. godine. Od 2005. godine radi na Fakultetu umetnosti u Nišu gde predaje predmet slikarska tehnologija, trenutno u zvanju vanredni profesor. Do sada je samostalno izlagala 12 puta.

Grupno izlagala na više od šezdeset izložbi u zemlji i inostranstvu.

Autor je monografije „Mozaici Niša“  - čiji je izdavač Univerzitet u Nišu, Fakultet umetnosti Niš, 2014.

Jadranka Mišić Pejović neguje krajnje odmeren i profinjen stil svodeći likovne elemente na vizuelne simbole ili znake dajući im uzvišena, spiritualna značenja. U sučeljavanju materije i antimaterije, telesnog i bestelesnog, gradi vanvremenski, spiritualni ambijent ispunjen čudesnom, zaleđenom atmosferom. Izrazito promišljenim slikarskim postupcima sugeriše mistični trenutak levitacije stvarajući krajnje suptilan i produhovljen slikarski jezik. U metafizičkom prostoru lebde krugovi, trouglovi, krive ili prave linije, reljefne tačke... u zanimljivoj, ritmičkoj igri.. Oslanjajući se na tradicije našeg srednjovekovnog slikarstva i duhovnog nasleđa Vizantije Jadranka Mišić Pejović stvara osoben likovni izraz koji deluje prostorno i vremenski bezgranično.

Radmila Kostić
Izložba slika ''Tajne radosnih želja'', Zorana Tešanovića, 16. septembar - 05. oktobar 2014. godine
Pojedine vojvođanske gradove znamo po ikonopiscima i slikarima koji su, posle Velike seobe 1690, utemeljivali noviju srpsku umetnost. Zato nije nikakvo čudo što je plodna ravnica iznedrila i predvodnike likovnih tokova XX veka kod nas, pomenimo one čiji su značajni segmenti opusa nastali u Beogradu: dvojicu Ivana - Tabakovića i Radovića, zatim Zoru Petrović i Lazara Vozarevića, a posebno one koji su antejski povezani sa zemljom u zavičaju pružili najviše i proslavili svoja mesta - Šid i Sombor: Savu Šumanovića i Milana Konjovića. Zoran Tešanović nastavlja tradiciju ovih drugih korifeja i stvara monumentalna dela u Sečnju, gradiću nedaleko od Zrenjanina. Završio je studije slikarstva na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, u klasi mudrog i darovitog prof. Radomira Reljića koji mu je, sasvim sigurno, pomogao da lako i sigurno ispolji ono najbolje što poseduje. Savladavši veštinu, zainteresovan za dešavanja kod nas i u svetu, sa uporištem u iskustvima velikana minulih epoha, uspeo je da dosegne sasvim osobenu poetiku koja korespondira sa zahtevima ovovremenog slikarstva, ali se i opire vremenu nudeći nove estetičke postulate.

Polazeći od nagog ženskog tela ili portreta, tačnije mahom ponavljajući uvek istu figuru ili lik nekadašnjeg modela iz studentskih dana, realnih ili izmaštanih životinja i bića iz slikovnica, stiže do  svojevrsne apstrakcije ako se pod ovim pojmom podrazumeva misaona operacija u procesu spoznaje objektivnog sveta, kod koje se - radi naglašavanja bitnog - odvajaju i ispuštaju sva nebitna svojstva i odnosi.

Zoranova ikonografija počiva na bajkama, davno izgubljenoj čednosti koju su mladi naraštaji zamenili crtanim filmovima i kompjuterskim igricama. Surovosti civilizacijskog napretka suprotstavio je nagoveštaj dobra, istine, pravde i lepote, predaha i zastanka. Možda i zato multiciplira isti motiv i, najčešće, radi u serijama (Lepotica i zver, Lukrecija, Alisa, Pripovest o Crvenkapi...).

Mada nazivom i obrađenim motivom vodi ka fabuli, Zoran ishodište nalazi u plastičnoj strukturi. Za njega je, svakako, najbitnije kako da likovno razreši problem. Kompozicije gradi od kontrasta  - i kolorističkih i značenjskih. Sudari crvene, zelene, plave, žute, bele, crne, zatim mirnih monolitnih bojenih ploha i arabeskama ispunjenih polja, sučeljavanje lepotice i zveri, sirena i pirata, dobra i zla, ovozemaljskog i onog nedokučivog kosmičkog... Sve je spojeno u nadstvaran i nadvremen red zaustavljenog metafizičkog trenutka u koji se pretočio njemu podjednako važan čin dugotrajnog stvaralačkog postupka.

Tešanović je poklonik vrlo kultivisanog načina izražavanja. Osim u ekspanziji hromatike, uživa u crnoj na crnom, kao i valerskim gradacijama, svetlosti, plemenitoj materijalizaciji, anatomski tačnim i, ponekad, ekspresionistički slobodno definisanim formama, minucioznim detaljima i pojednostavljivanju. U pojedinim ostvarenjima, tek jednom sugestivnom linijom sugeriše brda, predmete i pojave. Stilizacijom i svođenjem traga za savršenim znakom. Zato i naizgled realne oblike dematerijalizuje da bi postali simboli i pokrenuli na razmišljanje. Moćnim vizuelnim utiskom privlači pažnju i upućuje na otkrivanje vrednosti slike. Prevodeći estetiku suviše stvarnog u naše doba, kojom je Rastko Petrović objasnio Šumanovićeve rane radove, za Zorana bismo zaključili da svojim izmaštanim prizorima nudi estetiku nestvarnog koje, ipak, ishodište nalazi u stvarnom, u umetnosti i životu, u uzvišenom skladu stvaranja i bivstvovanja, u još jednoj harmoniji kao ravnoteži kontrasta.
 
Ljubica Miljković

Rođen 1962. god. u Andrijevici /Crna Gora/

1988.godine je završio Fakultet likovnih umetnosti -vajarski odsek u
Beogradu. Magistrirao na istom Fakultetu 1990.godine. Do sada je imao 19 samostalnih izložbi i učestvovao na većem broju grupnih izložbi.

Dobitnik je 10 nagrada za skulpturu i 2 otkupa.

Skulpture mu se nalaze u zbirci Narodnog muzeja u Beogradu, drugim muzejima, zbirkama i kolekcijama u zemlji i inostranstvu. Docent je za skulpturu u metalu na Fakultetu umetnosti iz Prištine u Zvečanu. Član je ULUS-a od 1988.godine.

Celokupni Opus Vukašina Milovića se zasniva na osmišljenim kreativnim  postupcima  koji mu omogućavaju da  formira sopstveni likovni izraz  osvajajući  nove, neistražene prostore.

Posedujući snažne, maštovite impulse Milović se znalački  prepušta različitim izazovima  samog skulptorskog materijala  /čelik,mesing  gvožđe/ vođen vlastitom imaginacijom. Izložba predstavlja kratak pregled celokupnog stvaralačkog puta Vukašina Milovića počevši od klasičnih predstava porterta sa izraženim karakterom modelisanog lika pa preko  redukovanih, svedenih  asocijativnih formi došavši do potpune apstrakcije.

Izložba skulptura Vukašina Milovića, . 02 - 15. jul 2014. godine
I Z L O Ž B E N I   P A V I L J O N    2 0 1  4
Paviljon u niskoj Tvrdjavi 2003.godine. Pod je uredjen uz strucno misljenje Zavoda za zastitu spomenika iz Nisa.
Granitno keramickim plocama je pokriveno vise od 200 m2 podne povrsine. Osim toga reseno je grejanje modernim grejnim telima
firme Mermoluks. Grejna tela su potpuno uklopljena u ambijent galerije. Uradjena je i potpuna zamena krovnog Pokrivaca Paviljona u tvrdjavi, tako da ce ovaj objekt biti osposobljen za svoju namenu u narednih nekoliko desetina godina.
G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I
Izložba radova nastalih na Likovnoj koloniji SIĆEVO 2014', 25. novembar - 10. decembar
Čuvena srpska heroina Nadežda Petrović osnovala je Prvu jugoslovensku likovnu koloniju na Balkanu, davne 1905. godine, očarana selom Sićevom, gde je okupila svoje prijatelje i kolege iz studijskih dana.Obećali su da će se ponovo okupiti naredne godina kako bi uživali u živopisnom pleneru koji im je nudio obilje vizuelnih i misaonih provokacija, sa bogatim kulturno istoriskim nasleđem, tradicijom i geografskim izgledom.Ali, njihove namere onemogućili su ratovi koji su tada potresali Balkan, u kojima je i Nadežda izgubila svoj život.Na inicijativu umetnika i kulturnih radnika grada Niša kolonija je ponovo nastavila da živi od 1964. godine i danas slavi svoj pedeseti rođendan.Ovogodišnja kolonija ima retro karakter.U nameri da evociramo uspomene iz proteklih godina, vodilja nam je bila da pozovemo umetnike koji su već bili učesnici Likovne kolonije Sićevo, a i one koji su po prvi put uključeni u njen rad, sa tendencijom da kolonija i dalje traje.Bogatstvo likovnog izraza, raznovrsnost ličnih impresija osnovna su karakteristika ovogodišnjih učesnika Likovne kolonije Sićevo.

Na  radovima Zdravka Vajagića boja je osnovni vizuelni pokretač.Umetik sa njom postavlja kompoziciju, definiše dinamiku, razvija ekspresiju.Njemu ne smeta granica platna koja ga ograničava već se boja širi poput velike eksplozije nalik fovističkom energičnom prasku ispunjava posmatrača.Pigmenti, potezi četkom, sama materija osnova su njegovog dela i čine osnovnu konstalaciju.

Kao vrsni poznavalac plenera Helena Šipek nije ostala ravnodušna pred Sićevačkim pejzažom. Inspirisana klisurom i njenim lepotama nastaje „Sićevačko jutro“. Jasno uočavamo bogat spektar širokih bojenih prelaza i valera kojima dočarava dubinu prostora kao iz ptičje perspektive. Ona uspeva da zabeleži utisak drenutnog doživljaja transponovanog u poseban likovni izraz.Ekspresija na njenim slikama očarava i razgaljuje toplinom koju umetnica prenosi, ostavljajući utisak da su nastala sa strašću, jednostavno i slobodno.

Posvećenost prirodi uočava se i na slikama Mirjane Krstevske.Kao kroz oblake naziru se u širokim potezima masivi klisure obojeni svetlošću. Uzdižući se ka nebu pojačavaju monumentalnost prizora i lakoću poteza.Ponegde suvom četkom u kombinaciji sa pastuoznim nanosima dočarava ličnu imaginaciju i lepotu prirode.

Saša Pančić Veoma odmerenim plakatsko preciznim geometriskim sadržajem gradi dvodimenzionalnu kompoziciju. Kultivisanom načinu likovnog izražavanja Pančić doseže zanimljive duhovne domene i vrednosti.

Branimir Karanović nastavlja započeta istraživanja u oblasti grafike i fotografije.On sigurno vlada foto predloškom i njegovim transferom i asimilacijom u novi vizuelni kontekst. Likovne vrednosti njegovih višeslojnih kombinacija zasnovane su na vizuelnoj igri različitog i sličnog.Male duhovite priče u zavodljivoj igri kompozicije od dva kvadrata nastavljaju kontinuitet kreativnog procesa konstruisanog kao likovno delo.

Savka Krčmar Ekspresivnim potezima četke i špahle u jednom dahu nanosi pastuozne namaze boje. Dosledna prirodi koja je za nju večita inspiracija, prenosi svoje snažne ekspresije i lične emocije na platno. Zagasitim tonovima ljubičaste boje kleše, gradi priču koja je u njoj izazvala oduševljenje. 

Slavica Erdeljanović Curk svojim viđenjem sićevačkog pejzaža i doživljaja potvrđuje da je put do slike proces svojevrsnog preobažaja viđenog ili doživljenog u harmoniju boja, linija i svetlosti.Drvo kao inspiracija, krošnja kao simbol života, čoveka, njegovih transformacija.Umetnica na taj način komunicira sa prirodom, ne slikajući konkretne prizore već iz nje crpe samo početni impuls.

Miško Pavlović nastavlja svoja istraživanja u oblasti slike, kolaža, crteža.Slikarski postupak kroz upotrebu šablona, gestualni potez, višeslojno slikanje amorfnih struktura, prskanje bojom,figurativno - apstraktno, organsko - geometrisko, odličje je bogatog likovnog dijapazona sa kojim umetnik barata.

Miodrag Anđelković lakoćom poteza, čas lazurnim, čas pastuoznim namazom izražava svoju duhovnu i emotivnu ekspresiju.Svežinu slike dodatno ispunjava svetlost koja zrači na delu.

Istraživanjem simbola i značenja nestalih  kultura stavljajući ih u potpuno novi kontekst Katarina Đorđević gradi svoj slikarski jezik. Sigurnom veoma određenom konstrukcijom sa snažnim kolorističkim nabojem, magične toteme koje su koristili naši preci u spiritualnim ritualima i običajima vešto prevodi u savremene senzibilitete stvarajući originalne likovne celine.

Angel Gavrovski i Toško Dončev i ovoga puta dodatno istražuju Sićevački pejzaž svako u svom likovnom maniru, prenoseći svežinu i trajnost koju će zauvek imati ovaj divni pejzaž za sve umetnike koliko god mu se puta budu vraćali.

Sonja Vukašinović

Izložba slika Marije i Petra Spasića - SVETLIJA STRANA PRIČE ', 4. novembar 2014
II MEĐUNARODNOG BIJENALA MALE GRAFIKE, NGK 2014.
foto album
 
Niški grafički krug- NGK i
Galerija savremene likovne umetnosti Niš

priređuju otvaranje

II MEĐUNARODNOG BIJENALA MALE GRAFIKE, NGK 2014.
u četvrtak, 11. decembra 2014. godine u 19 časova u Paviljonu u Tvrđavi

II Međunarodno bijenale male grafike, NGK 2014. organizuju Niški grafički krug i Galerija savremene likovne umetnosti Niš. Bijenale male grafike deo je redovnih aktivnosti Niškog grafičkog kruga, udruženja umetnika koji svojim stvaralaštvom popularizuju i unapređuju grafiku kao medij likovnog izražavanja.

II Međunarodno bijenale male grafike čini 202 grafička lista devedeset četiri umetnika iz Australije, Bugarske, Italije, Republike Srpske, Ukrajine, Kanade, Južne Koreje, Bugarske, Republike Makedonije, Švedske, Poljske i Srbije. Selekciju radova izvršio je tročlani žiri u sastavu: Ula Madsen, grafičar i profesor na Akademiji likovnih umetnosti u Orhusu (Danska), Ketrin Rouds Filds, slikar i grafičar, predavač na Klir Lejk Univerzitetu u Hjustonu (SAD) i Radmila Kostić, istoričar umetnosti-viši kustos GSLU Niš (Srbija).

Na dan otvaranja Bijenala tročlana komisija koju čine: Dr Franc Curk, redovni profesor FU u Nišu, Ana Bondžić, magistar grafike i Milica Todorović, istoričar umetnosti-viši kustos GSLU Niš odabraće i dodeliti tradicionalnu nagradu „Mali pečat NGK“. Nagrada se sastoji od diplome, pečata NGK izvedenog u terakoti, rad akademskog vajara, profesora Miroljuba Kostića i mogućnosti priređivanja samostalne izložbe u Salonu 77 ili učestvovanja u radu naredne Grafičke radionice u Sićevu.

II Međunarodno bijenale male grafike, NGK 2014. biće otvoren do 10. januara 2015. godine.

U Nišu, 10. decembra 2014.