SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I
G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
press
GALERIJA SAVREMENE LIKOVNE UMETNOSTI NIŠ

OGLAŠAVA

J A V N I   K O N K U R S
ZA IZLAGANjE TOKOM 2020. GODINE
U IZLOŽBENIM PROSTORIMA

-        Paviljon u Tvrđavi (240m2)
-        Salon 77 u Tvrđavi (64m2)

Prijave mogu da podnose akademski obrazovani umetnici, članovi udruženja (ULUS-a, ULUPUDS-a...) i ostali već afirmisani likovni stvaraoci koji u Nišu nisu izlagali poslednjih pet godina.

Prijava treba da sadrži:
kratku biografiju
opis projekta odnosno izložbe
vizuelnu dokumentaciju (katalog, skice ili fotografije dela koja bi izlagali)

Konkurs je otvoren do 2. juna 2019. godine.

Materijal za konkurs može se dostaviti poštom na adresu: Kej Kola srpskih sestara ½, 18000 Niš ili u elektronskom obliku na e-mail adresu: konkursgslunis@gmail.com. Dokumentaciju slati u PDF (Preset:Web) formatu.

Konkursni materijal se ne vraća.

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu GalerijeSLU Niš /www.gslunis.org najkasnije 30 dana od isteka konkursnog roka.
G A L E R I J A  
S A V R E M E N E 
L I K O V N E
U M E T N O S T I
N I Š