G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
 
SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I
radno vreme: 10 - 20 časova, nedeljom izložbeni prostor ne radi
Velika sala Oficirskog doma
Orlovića Pavla bb
G A L E R I J A  
S A V R E M E N E 
L I K O V N E
U M E T N O S T I
N I Š
2018
Организацијони одбор Трећег међународног тријенала графике и Галерија савремене ликовне уметности Ниш вас позивају на свечано отварање избора дела страних уметника са ове манифестације.
Отварање је у уторак 20. фебруара у 19 часова у изложбеној сали у Официрском дому.
/
The Organizing Committee of the Third International Printmaking Triennial and the Gallery of Contemporary Fine Arts Nis invite you to opening of the selection of works of foreign artists of this manifestation.
The opening is on Tuesday, February 20th, at 7 pm in the exhibition hall at the Officer's House.Избор из Збирке Међународног тријенала графике

Међународно тријенале графике које се од 2011. године одржава у Уметничком павиљону “Цвијета Зузорић“ има за циљ да промовише графику и представи радове еминентних уметника из земље и иностранства, односно, пружи увид у актуелну светску графичку сцену. Одржане изложбе у претходном периоду, као и велики број пријављених уметника доказ су да је графика отворена, врло актуелна и жива.
Велики број уметника донирао је рад за Збирку Тријенала, која се након сваке изложбе увећава и представља антологијски преглед савремене графике. У жељи да то уметничко благо представимо широм Србије организујемо изложбе из фундуса збирке.
У Галерији Приједор, БиХ, током децембра 2011. одржана је изложба Избор радова Првог међународног тријенала графике из збирке Тријенала. На изложби су били представљени радови 13 домаћих и 23 уметника из иностранства.
Од фебруара до маја 2012. године у Ренер-Институту (Renner-Institutu, Khlesplatz 12), у Бечу - Изложба графика 19 српских уметника, учесника Тријенала, по избору проф. др Филипа Маурера (Philipp Maurer), Аустрија.
Априла и маја 2015. Збирка Међународног тријенала графике - Избор радова, Галерија Факултета уметности, Косовска Митровица, изложено је 28 радова домаћих и страних уметника.
У Галерији ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића у Новом Саду новембра и децембра 2015. одржана је изложба на којој су представљени радови 70 страних уметника.
У Градском музеју Вршац иста изложба је отворена 23. децембар 2015. а трајала је до средине јануара 2016.

Треће међународно тријенале графике одржано је од 27. априла до 22. маја 2017. године. Поред богатог пратећег програма на централној изложби у Уметничком павиљону “Цвијета Зузорић“ представљени су радови 286 аутора из 56 земаља.

Овом приликом представљамо избор 40 графика иностраних уметника, учесника Трећег Тријенала, у жељи да, кроз приказ различитих аутентичних приступа и широк дијапазон графичких техника, прикажемо богатство и разноврсност графичког стваралаштва, као и смер у коме савремена уметност иде.

Др ум. Сузана Вучковић

/
A Selection from the International Printmaking Triennial Collection

The International Printmaking Triennial which has been held in Cvijeta Zuzorić Art Pavilion since 2011 aims to promote printmaking and present works of eminent artists both from the country and abroad, i.e., provide an insight into the contemporary global scene of printmaking. Exhibitions held in the previous period, as well as a great number of the artists that have applied, attest to the fact that printmaking is open, very actual and vibrant.
Numerous artists donated their works for the Triennial Collection which has been growing with every exhibition and represents an anthological overview of contemporary printmaking. In order to present this artistic treasure throughout Serbia, we organize exhibitions of selected works from the Triennial Collection.
In December 2011, Prijedor Gallery in Bosnia and Herzegovina hosted an exhibition Selected Works from the First Internation Printmaking Triennial Collection. The exhibition featured works of 13 domestic as well as 23 foreign artists.
From February to May 2012, the Renner Institute (Renner Institute, Khlesplatz 12) in Viena hosted an exhibition of prints by 19 Serbian artists that participated in the Triennial selected by Prof. Dr. Philipp Maurer, Austria.
During April and May 2015 Faculty of Arts Gallery in Kosovska Mitrovica hosted an exhibition, The Collection from the International Printmaking Triennial - Selection of Works, at which 28 works of both domestic and foreign artists were displayed.
In November and December 2015, The Gallery of Fine Arts - Gift Collection of Rajko Mamuzić in Novi Sad hosted an exhibition which featured works of 70 artists from abroad.
At the Vršac City Museum, the same exhibition was opened on December 23, 2015 and lasted until mid-January 2016.

The Third International Printmaking Triennial was held from the April 27 until May 22, 2017. In addition to a rich program that accompanied the exhibition, the central exhibition in the Cvijeta Zuzorić Art Pavilion presented works of 286 authors from 56 countries.

On this occasion, we are presenting a selection of 40 prints by foreign artists, participants of the Third Triennial, with the intention to, by displaying various authentic approaches and a broad range of printmaking techniques, demonstrate the richness and diversity of printmaking creativity, as well as the direction in which the contemporary art is heading.

D.A., Suzana VučkovićРадно време изложбене сале у Официрском дому је од 10 до 20 часова свим данима осим недељом. Ову изложбу можете посетити до 11. марта.
/
The working hours of the showroom at the Officer's House are from 10 am to 8 pm all days except Sunday. You can see this exhibition by March 11th.

G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I
Izložba Smilje Ivetić ''na krilima paganskog'', slike i crteži

Izložbu čine crteži i slike velikog formata iz ciklusa „Na krilima paganskog“ koji je deo umetničinog doktorskog projekta.

Smilja Ivetić je diplomirala 2008 godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Slobodana Roksandića. Ove godine je doktorirala na istom fakultetu, u klasi profesora Milete Prodanovića. Rezidencijalno je boravila u Parizu i Barseloni. Izlagala je u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je nagrade iz fonda mr. Miodraga Janjuševića, akademskog slikara (2008). Član je ULUS-a. Ima status samostalnog umetnika.

Umetnički projekat Smilje Ivetić, simboličnog naziva „Na krilima paganskog“ na svom semantičkom nivou, bavi se istraživanjem refleksija na relaciji pagansko - hrišćansko - savremeno. U vizuelizaciji ove teme umetnica posebno apostrofira svet krilatih bića kao objedinjujući element. Primenjujući tipično posmodernistički postupak Smilja Ivetić polazi od proučavanja referentnih primera bogatog istorijsko-umetničkog nasleđa, sa posebnom koncetracijom na vizantinske srednjovekovne uzore i romaničko slikarstvo Katalonije, da bi postupkom dekonstrukcije i reinterpretacije došla do originalnog i samosvojnog likovnog rešenja.

Svet slike Smilje Ivetić je ekspresionističke intonacije. Sama ikonografija počiva na izmaštanim, mitskim bićima, likovno slobodno često fragmentalno definisanih kroz jedan jasno izraženi motiv (krilo, glava, rebra...). Crtež je energičan, izveden crnom bojom u vidu konture, poseduje specifičan vid vitalizma srodan „naivnosti“ dečijeg crteža. Kolorit je u registru čistih osnovnih boja (plava, crvena i žuta) uz dominaciju bele koja je ne samo objedinjujući element već i izvor svetlosti, simbol duhovne čistote.
Ovovremenim likovnim izrazom primerenim aktuelnim umetničkim prilikama, Smilja Ivetić tretira u suštini religioznu temu kreirajući vlastiti, intimni svet „nebeskih glasnika“ . Njene slike na prvi pogled odaju utisak spontanosti, neposrednosti, gotovo igre u nastajanju, ali to je samo varka tkz „prvog pogleda“ iza koje stoji ozbiljna misaona angažovanost i likovna promišljenost.


Za GSLU Niš - Milica Todorović
Izložba aktuelne grafičke scene Bugarske. Simboličan naziv izložbe je ULAZ - IZLAZ a njen autor i kustos je dr. Desislava Hristova.

Izložba sadrži radove 36 umetnika koji su članovi Sekcije za grafiku i ilustaciju pri Udruženju umetnika Bugarske.

Veliki je generacijski raspon zastupljenih umetnika od renomiranih i potvrđenih autora do predstavnika mlađe generacije. Umetnici primenjuju kako klasične grafičke tehnike (barkorez, litografija, suva igla, mecotinta) tako i inovativne (digitalni print, video, instalacije), eksperimentišu sa novim materijalima i pokazuju da su bojne mogućnosti kombinacije otiska sa dugim medijima. Izložba tako između ostalog tretira pitanje ontološkog statusa grafike kao likovne discipline, potvrđujući da je u aktuelnom umetničkom trenutku fleksibilna granica među medijima i da umetnici u kreiranju vlastitog likovnog izraza imaju punu slobodu kombinacija i eksperimentisanja.

Definišući tematski moto izložbe Desislava Hristova piše: Ulaz je istovremeno i izlaz. Nema ulaza bez izlaza. Ulaz u šta? Izlaz iz čega?.... Ovakva koncepcija i sam naziv izložbe provociraju različita tumačenja i brojne asocijacije: početak i kraj, život i smrt, pojedinac i duštvo...
Neki od zastupljenih umetnika na izložbi koji su dali svoj odgovor na temu Ulaz - Izlaz su: Zoran Miše, Ivan Ninov, Kamen Starčev, Sonja Kovačeva, Daniel Lekov, Cveta Petrova, Branko Nikolov, Rosen Tošev, Marija Duhteva, Sašo Stoicov, Kapka Kuneva, Elina Mihailova, Stefan Gadrovski i dr.


Izložba će trajati do 1. maja.


Za GSLU Niš
Milica Todoović
U četvrtak, 10. maja u Oficirskom domu je otvorena izložba „Savremena crnogorska likovna umetnost“. Autor izložbe je Maja Dedić - kustos Centra savremene umjetnosti Crne Gore iz Podgorice. Izložba je multimedijalnog karaktera a čine je 28 dela dvadesetoro afirmisanih i internacionalno aktivnih umetnika srednje i mlađe generacije.

U predgovoru kataloga izložbe Dedić piše: „Svojom koncepcijom izložba nudi jedan od mogućih presjeka dešavanja na pluralističkoj sceni, vremenski omeđenoj u poslednje dve decenije. Pri odabiru umetnika, pažnja je usmerena na one u čijim radovima su vidljiva specifična obiležja i koji kroz upotebu savremene umetničke prakse, bilo da se radi o slici, crtežu, grafici, skulpturi, objektu ili instalaciji, istražuju sve aspekte društvenog okuženja i moguće relacije sa umetnošću“.

Zastupljeni umetnici su: Bojana Bogavac, Tijana Dujović Liščević,Nada Kažić,Biljana Keković, Ljiljana Kolundžić,Tijana Gordić,Nataša Đuranović, Vladimir Đuranović, Nataša Đuović,Milena Mijović Durutović,Ratko Odalović, Jelena Pavićević, Ivanka Vana Prelević, Adin Rastoder, Željko Reljić, Maja Šofranac, Nenad Šoškić, Ivana Tiodorović, Vlatka Vujošević, Vukčević Nina.
Njihovi likovni rukopisi i individualne poetike kreću se u rasponu od lirske apstrakcije i ekstresionizma do minimal arta i savremene skulpture.

„Vođeni umetničkom zrelošću, snažnom kontemplacijom i slobodom varijacija likovnog izražavanja ovih umetnika, možemo reći da su njihovi radovi dostojni remprezenti sredine iz koje dolaze i čine ravnopravan segment internacionalne umetničke scene i globalnih umetničkih kretanja i tendencija.“ (citat M. Dedić)
Izložba je plod saradnje Galerije savremene likovne umetnosti Niš i Cetra za savremenu umjetnost Crne Gore, koja će se nastaviti predstavljanjem niške likovne scene u Podgorici tokom oktobra ove godine.

Izložba u Nišu traje do 30. maja.


Za GSLU Niš
Milica Todorović
GRAFIKE  ATELjEA KARLOS OLAČEA, FAD -  UNAM
CARLOS OLACHEA, FAD - UNAM

Izložba meksičkih umetnika „Grafičke vizije 5“ je novi segment Projekta kontinuirane međunarodne saradnje mr Laposave Miošević Sibinović, koji je u prethodnim istoimenim izložbama 1,2, 3 i 4 imao znatnog odjeka u stručnoj i široj kulturnoj javnosti. Radovi su nastali u Meksiku, zemlji bogate likovne tradicije, realizovani u različitim tehnikama u Ateljeu za istraživanja i produkciju grafike „Karlos Olačea“ (Carlos Olachea), osnovanog 1984. godine koji radi u okviru Fakulteta za likovnu umetnost i dizajn Nacionalnog univerziteta i dvovekovne Nacionalne akademije „San Karlos“. Atelje podržava istraživanje, otvara nove umetničke mogućnosti u domenu savremene grafike, katalogizuje, čuva i promoviše urađene radove, ostvaruje profesionalnu saradnju sa obrazovnim ustanovama, muzejima, kulturnim centrima, učestvuje na konkursima i bijenalima u zemlji i inostranstvu. Pet autora predstavljenih na izložbi sa 31 delom imaju solidno umetničko obrazovanje, uspešnu karijeru, rođeni su i žive u Meksiku, učesnici su brojnih bijenala i radionica, dobitnici nagrada i priznanja. Njihovi radovi su odraz meksičkog podneblja, povezuju bogatu tradiciju sa savremenim likovnim izrazom, imaju prepoznatljiv rukopis, izuzetno vladaju raznim grafičkim tehnikama.
.                                                          
Monika Gutieres Martines (Mónica Gutiérrez Martínez) senkama označava nesvesno i otuđeno u samoj ličnosti i okruženju. Likovno ih materijalizuje  uvrnutim figurama čudovišta, dotrajalih tela  koja se kreću u senovitim prostorima i spajaju sa podlogom. Kontrastne linije koje ostavlja nožić za linorez i gama sivih promenljive debljine koje daje litografska olovka doprinose utisku organske teksture izopačenih i agresivnih figura.

Eneida Ernandes Dominges (Eneida Hernández Domínguez) oblikuje organske i geometrijske forme, apstraktni svet arhetipa ženskog principa stvaranja kao što su: voda, zmija, tkanje, zemlja, mesečeve mene i morske školjke. U grafičkom procesu između ostalog koristi štamparske intervencije, isecajući i povezujući ih poput kolaža. Takođe koristi module za varijacije na istoj poziciji pomoću različitih boja. Time obogaćuje kompoziciju i iluziju nađenih dualiteta.   

Itsel Kasimiro Krus (Itzel Casimiro Cruz) serijom “Intimni objekti“ iznosi duboko lični odnos  i poredak. Na svakoj grafici kompozicija uključuje fioke i satove kao ulaz u realno nepostojeći svet zbog promenjene logike i fragmentacije objekata. Mada su objeti prepoznatljive forme (pokazivači vremena, ribe, kavezi, zupčanici, pisaća mašina) izmenom relacija dobijaju nova značenja u neograničenom polju mašte i pravo autora na sasvim intimnu logiku.                           

Dijana Morales Galisia (Diana Morales Galicia) teži predstavljanju urbanog preko crteža i grafike. Linijom kao glavnim izražajnim elementom postiže igru planova. Dinamiku kompozicije ostvaruje uz privilegiju transparentnosti i svetlosti koja izbija iz tame. Likovno prvo osvaja prostor a onda ga oslobađa. Urbani ambijent bez prisustva ljudi, prostudiranih delova i celine, raščlanjen i sklopljen  sadrži dozu teskobe i složenosti. 
                                                                                                                                                               
Marta Munjos Aristisabal (Martha Muñoz Aristizabal), osetljiva na razgradnju zemlje koja pati od neumerenosti, radove zasniva na ponavljanju elemeata u omeđenoj površini. U okviru dvodimenzionalnog ne vezuje se za egzaktno ponavljanje  jedne matrice. Različitim omeđenjem  površine vizuelnog narativa prikazuje da se masa drugačije raspoređuje na istom mestu. Estetsko iskustvo pomaže upoznavanju mogućnosti našeg suživota na konkretnoj teritoriji. Martine dvodimenzionalne grafičke zastave imaju koncept umnoženih originala.                                                         
                                                      
mr Leposava Milošević Sibinović                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                        
MIODRAG MIŠKO PETROVIĆ
-Izložba slika-
Oficirski dom, 10 - 29. jul 2018

Rođen 1946. godine. Diplomirao slikarstvo na FLU u Beogradu u klasi profesora Stojana Ćelića 1975. godine. Treću godinu je studirao u klasi profesorke Ljubice Sokić.
Član ULUS-a od 1976. godine.
Živi i stvara u Beogradu.
Od 2003. do 2007. godine bio je predsednik ULUS-a.
Dela mu se nalaze u kolekcijama: Muzeja grada Beograda, Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, Muzeja Gornjeg Milanovca, Galerije Centra za savremenu umjetnost Crne Gore, Galerije akvarela u Zrenjaninu, Jugoslovenske privredne komore, Pozorišta Atelje 212, Doma Vojske Srbije i mnogim privatnim kolekcijama i galerijama u zemlji i inostranstvu počev od Sakramenta, Los Anđelesa, Njujorka, Vankuvera, Londona, Pariza, Budimpešte, Hore (glavni grad ostrva Samotraka) pa sve do Novog Zelanda i Australije.
Samostalno je izlagao 20 puta u Beogradu, Leskovcu, Zemunu, Novom Sadu, Podgorici, Kotoru, Čačku, Opovu, Temerinu.


„Miško Petrović stvara u punom saglasju sa vlastitim bićem, u trajnom dosluhu sa unutrašnjim potrebama i nalozima. Magija njegovih dinamičnih a neagresivnih likovnih saopštenja duguje neskrivenoj, gotovo detinjskoj iskrenosti, koja se ne ustručava da jasnim, veoma određenim vokabularom stvari nazove pravim imenom. Hedonista u celosti, on proziva život i životne radosti, koje se podjednako odnose na erotiku iz sveta ženskih aktova, ali i na eros u bliskom odnosu prema Prirodi i njenim darovima lepote, prema misaonim i likovnim dostignućima čoveka, pohranjena u svekolikoj baštini. Prema čoveku uopšte. Prema lepoti...

...Petrović, veoma vidno, skoro opipljivo u svoja dela utkiva istraživački žar, visprenu misao, bogato iskustvo, smisao za humor, životnu radost i ljubav. Iako složenog tkiva, svaka njegova slika, predstavljala ona autoportret, portret, žanr scenu, predeo, mrtvu prirodu ili akt, odzvanja harmonijom autorovog bića - od početka stvaranja do danas.“

/Izvod iz teksta „Produhovljeni hedonizam“ Vesne Todorović, istoričara umetnosti