G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
 
SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I
radno vreme: 10 - 20 časova, nedeljom izložbeni prostor ne radi
Velika sala Oficirskog doma
Orlovića Pavla bb
G A L E R I J A  
S A V R E M E N E 
L I K O V N E
U M E T N O S T I
N I Š
2018
Организацијони одбор Трећег међународног тријенала графике и Галерија савремене ликовне уметности Ниш вас позивају на свечано отварање избора дела страних уметника са ове манифестације.
Отварање је у уторак 20. фебруара у 19 часова у изложбеној сали у Официрском дому.
/
The Organizing Committee of the Third International Printmaking Triennial and the Gallery of Contemporary Fine Arts Nis invite you to opening of the selection of works of foreign artists of this manifestation.
The opening is on Tuesday, February 20th, at 7 pm in the exhibition hall at the Officer's House.Избор из Збирке Међународног тријенала графике

Међународно тријенале графике које се од 2011. године одржава у Уметничком павиљону “Цвијета Зузорић“ има за циљ да промовише графику и представи радове еминентних уметника из земље и иностранства, односно, пружи увид у актуелну светску графичку сцену. Одржане изложбе у претходном периоду, као и велики број пријављених уметника доказ су да је графика отворена, врло актуелна и жива.
Велики број уметника донирао је рад за Збирку Тријенала, која се након сваке изложбе увећава и представља антологијски преглед савремене графике. У жељи да то уметничко благо представимо широм Србије организујемо изложбе из фундуса збирке.
У Галерији Приједор, БиХ, током децембра 2011. одржана је изложба Избор радова Првог међународног тријенала графике из збирке Тријенала. На изложби су били представљени радови 13 домаћих и 23 уметника из иностранства.
Од фебруара до маја 2012. године у Ренер-Институту (Renner-Institutu, Khlesplatz 12), у Бечу - Изложба графика 19 српских уметника, учесника Тријенала, по избору проф. др Филипа Маурера (Philipp Maurer), Аустрија.
Априла и маја 2015. Збирка Међународног тријенала графике - Избор радова, Галерија Факултета уметности, Косовска Митровица, изложено је 28 радова домаћих и страних уметника.
У Галерији ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића у Новом Саду новембра и децембра 2015. одржана је изложба на којој су представљени радови 70 страних уметника.
У Градском музеју Вршац иста изложба је отворена 23. децембар 2015. а трајала је до средине јануара 2016.

Треће међународно тријенале графике одржано је од 27. априла до 22. маја 2017. године. Поред богатог пратећег програма на централној изложби у Уметничком павиљону “Цвијета Зузорић“ представљени су радови 286 аутора из 56 земаља.

Овом приликом представљамо избор 40 графика иностраних уметника, учесника Трећег Тријенала, у жељи да, кроз приказ различитих аутентичних приступа и широк дијапазон графичких техника, прикажемо богатство и разноврсност графичког стваралаштва, као и смер у коме савремена уметност иде.

Др ум. Сузана Вучковић

/
A Selection from the International Printmaking Triennial Collection

The International Printmaking Triennial which has been held in Cvijeta Zuzorić Art Pavilion since 2011 aims to promote printmaking and present works of eminent artists both from the country and abroad, i.e., provide an insight into the contemporary global scene of printmaking. Exhibitions held in the previous period, as well as a great number of the artists that have applied, attest to the fact that printmaking is open, very actual and vibrant.
Numerous artists donated their works for the Triennial Collection which has been growing with every exhibition and represents an anthological overview of contemporary printmaking. In order to present this artistic treasure throughout Serbia, we organize exhibitions of selected works from the Triennial Collection.
In December 2011, Prijedor Gallery in Bosnia and Herzegovina hosted an exhibition Selected Works from the First Internation Printmaking Triennial Collection. The exhibition featured works of 13 domestic as well as 23 foreign artists.
From February to May 2012, the Renner Institute (Renner Institute, Khlesplatz 12) in Viena hosted an exhibition of prints by 19 Serbian artists that participated in the Triennial selected by Prof. Dr. Philipp Maurer, Austria.
During April and May 2015 Faculty of Arts Gallery in Kosovska Mitrovica hosted an exhibition, The Collection from the International Printmaking Triennial - Selection of Works, at which 28 works of both domestic and foreign artists were displayed.
In November and December 2015, The Gallery of Fine Arts - Gift Collection of Rajko Mamuzić in Novi Sad hosted an exhibition which featured works of 70 artists from abroad.
At the Vršac City Museum, the same exhibition was opened on December 23, 2015 and lasted until mid-January 2016.

The Third International Printmaking Triennial was held from the April 27 until May 22, 2017. In addition to a rich program that accompanied the exhibition, the central exhibition in the Cvijeta Zuzorić Art Pavilion presented works of 286 authors from 56 countries.

On this occasion, we are presenting a selection of 40 prints by foreign artists, participants of the Third Triennial, with the intention to, by displaying various authentic approaches and a broad range of printmaking techniques, demonstrate the richness and diversity of printmaking creativity, as well as the direction in which the contemporary art is heading.

D.A., Suzana VučkovićРадно време изложбене сале у Официрском дому је од 10 до 20 часова свим данима осим недељом. Ову изложбу можете посетити до 11. марта.
/
The working hours of the showroom at the Officer's House are from 10 am to 8 pm all days except Sunday. You can see this exhibition by March 11th.

G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I
Izložba Smilje Ivetić ''na krilima paganskog'', slike i crteži

Izložbu čine crteži i slike velikog formata iz ciklusa „Na krilima paganskog“ koji je deo umetničinog doktorskog projekta.

Smilja Ivetić je diplomirala 2008 godine na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Slobodana Roksandića. Ove godine je doktorirala na istom fakultetu, u klasi profesora Milete Prodanovića. Rezidencijalno je boravila u Parizu i Barseloni. Izlagala je u zemlji i inostranstvu. Dobitnik je nagrade iz fonda mr. Miodraga Janjuševića, akademskog slikara (2008). Član je ULUS-a. Ima status samostalnog umetnika.

Umetnički projekat Smilje Ivetić, simboličnog naziva „Na krilima paganskog“ na svom semantičkom nivou, bavi se istraživanjem refleksija na relaciji pagansko - hrišćansko - savremeno. U vizuelizaciji ove teme umetnica posebno apostrofira svet krilatih bića kao objedinjujući element. Primenjujući tipično posmodernistički postupak Smilja Ivetić polazi od proučavanja referentnih primera bogatog istorijsko-umetničkog nasleđa, sa posebnom koncetracijom na vizantinske srednjovekovne uzore i romaničko slikarstvo Katalonije, da bi postupkom dekonstrukcije i reinterpretacije došla do originalnog i samosvojnog likovnog rešenja.

Svet slike Smilje Ivetić je ekspresionističke intonacije. Sama ikonografija počiva na izmaštanim, mitskim bićima, likovno slobodno često fragmentalno definisanih kroz jedan jasno izraženi motiv (krilo, glava, rebra...). Crtež je energičan, izveden crnom bojom u vidu konture, poseduje specifičan vid vitalizma srodan „naivnosti“ dečijeg crteža. Kolorit je u registru čistih osnovnih boja (plava, crvena i žuta) uz dominaciju bele koja je ne samo objedinjujući element već i izvor svetlosti, simbol duhovne čistote.
Ovovremenim likovnim izrazom primerenim aktuelnim umetničkim prilikama, Smilja Ivetić tretira u suštini religioznu temu kreirajući vlastiti, intimni svet „nebeskih glasnika“ . Njene slike na prvi pogled odaju utisak spontanosti, neposrednosti, gotovo igre u nastajanju, ali to je samo varka tkz „prvog pogleda“ iza koje stoji ozbiljna misaona angažovanost i likovna promišljenost.


Za GSLU Niš - Milica Todorović
Izložba aktuelne grafičke scene Bugarske. Simboličan naziv izložbe je ULAZ - IZLAZ a njen autor i kustos je dr. Desislava Hristova.

Izložba sadrži radove 36 umetnika koji su članovi Sekcije za grafiku i ilustaciju pri Udruženju umetnika Bugarske.

Veliki je generacijski raspon zastupljenih umetnika od renomiranih i potvrđenih autora do predstavnika mlađe generacije. Umetnici primenjuju kako klasične grafičke tehnike (barkorez, litografija, suva igla, mecotinta) tako i inovativne (digitalni print, video, instalacije), eksperimentišu sa novim materijalima i pokazuju da su bojne mogućnosti kombinacije otiska sa dugim medijima. Izložba tako između ostalog tretira pitanje ontološkog statusa grafike kao likovne discipline, potvrđujući da je u aktuelnom umetničkom trenutku fleksibilna granica među medijima i da umetnici u kreiranju vlastitog likovnog izraza imaju punu slobodu kombinacija i eksperimentisanja.

Definišući tematski moto izložbe Desislava Hristova piše: Ulaz je istovremeno i izlaz. Nema ulaza bez izlaza. Ulaz u šta? Izlaz iz čega?.... Ovakva koncepcija i sam naziv izložbe provociraju različita tumačenja i brojne asocijacije: početak i kraj, život i smrt, pojedinac i duštvo...
Neki od zastupljenih umetnika na izložbi koji su dali svoj odgovor na temu Ulaz - Izlaz su: Zoran Miše, Ivan Ninov, Kamen Starčev, Sonja Kovačeva, Daniel Lekov, Cveta Petrova, Branko Nikolov, Rosen Tošev, Marija Duhteva, Sašo Stoicov, Kapka Kuneva, Elina Mihailova, Stefan Gadrovski i dr.


Izložba će trajati do 1. maja.


Za GSLU Niš
Milica Todoović