G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
 
SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I
radno vreme: 10 - 20 časova, nedeljom izložbeni prostor ne radi
Velika sala Oficirskog doma
Orlovića Pavla bb
G A L E R I J A  
S A V R E M E N E 
L I K O V N E
U M E T N O S T I
N I Š
2018
Организацијони одбор Трећег међународног тријенала графике и Галерија савремене ликовне уметности Ниш вас позивају на свечано отварање избора дела страних уметника са ове манифестације.
Отварање је у уторак 20. фебруара у 19 часова у изложбеној сали у Официрском дому.
/
The Organizing Committee of the Third International Printmaking Triennial and the Gallery of Contemporary Fine Arts Nis invite you to opening of the selection of works of foreign artists of this manifestation.
The opening is on Tuesday, February 20th, at 7 pm in the exhibition hall at the Officer's House.Избор из Збирке Међународног тријенала графике

Међународно тријенале графике које се од 2011. године одржава у Уметничком павиљону “Цвијета Зузорић“ има за циљ да промовише графику и представи радове еминентних уметника из земље и иностранства, односно, пружи увид у актуелну светску графичку сцену. Одржане изложбе у претходном периоду, као и велики број пријављених уметника доказ су да је графика отворена, врло актуелна и жива.
Велики број уметника донирао је рад за Збирку Тријенала, која се након сваке изложбе увећава и представља антологијски преглед савремене графике. У жељи да то уметничко благо представимо широм Србије организујемо изложбе из фундуса збирке.
У Галерији Приједор, БиХ, током децембра 2011. одржана је изложба Избор радова Првог међународног тријенала графике из збирке Тријенала. На изложби су били представљени радови 13 домаћих и 23 уметника из иностранства.
Од фебруара до маја 2012. године у Ренер-Институту (Renner-Institutu, Khlesplatz 12), у Бечу - Изложба графика 19 српских уметника, учесника Тријенала, по избору проф. др Филипа Маурера (Philipp Maurer), Аустрија.
Априла и маја 2015. Збирка Међународног тријенала графике - Избор радова, Галерија Факултета уметности, Косовска Митровица, изложено је 28 радова домаћих и страних уметника.
У Галерији ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића у Новом Саду новембра и децембра 2015. одржана је изложба на којој су представљени радови 70 страних уметника.
У Градском музеју Вршац иста изложба је отворена 23. децембар 2015. а трајала је до средине јануара 2016.

Треће међународно тријенале графике одржано је од 27. априла до 22. маја 2017. године. Поред богатог пратећег програма на централној изложби у Уметничком павиљону “Цвијета Зузорић“ представљени су радови 286 аутора из 56 земаља.

Овом приликом представљамо избор 40 графика иностраних уметника, учесника Трећег Тријенала, у жељи да, кроз приказ различитих аутентичних приступа и широк дијапазон графичких техника, прикажемо богатство и разноврсност графичког стваралаштва, као и смер у коме савремена уметност иде.

Др ум. Сузана Вучковић

/
A Selection from the International Printmaking Triennial Collection

The International Printmaking Triennial which has been held in Cvijeta Zuzorić Art Pavilion since 2011 aims to promote printmaking and present works of eminent artists both from the country and abroad, i.e., provide an insight into the contemporary global scene of printmaking. Exhibitions held in the previous period, as well as a great number of the artists that have applied, attest to the fact that printmaking is open, very actual and vibrant.
Numerous artists donated their works for the Triennial Collection which has been growing with every exhibition and represents an anthological overview of contemporary printmaking. In order to present this artistic treasure throughout Serbia, we organize exhibitions of selected works from the Triennial Collection.
In December 2011, Prijedor Gallery in Bosnia and Herzegovina hosted an exhibition Selected Works from the First Internation Printmaking Triennial Collection. The exhibition featured works of 13 domestic as well as 23 foreign artists.
From February to May 2012, the Renner Institute (Renner Institute, Khlesplatz 12) in Viena hosted an exhibition of prints by 19 Serbian artists that participated in the Triennial selected by Prof. Dr. Philipp Maurer, Austria.
During April and May 2015 Faculty of Arts Gallery in Kosovska Mitrovica hosted an exhibition, The Collection from the International Printmaking Triennial - Selection of Works, at which 28 works of both domestic and foreign artists were displayed.
In November and December 2015, The Gallery of Fine Arts - Gift Collection of Rajko Mamuzić in Novi Sad hosted an exhibition which featured works of 70 artists from abroad.
At the Vršac City Museum, the same exhibition was opened on December 23, 2015 and lasted until mid-January 2016.

The Third International Printmaking Triennial was held from the April 27 until May 22, 2017. In addition to a rich program that accompanied the exhibition, the central exhibition in the Cvijeta Zuzorić Art Pavilion presented works of 286 authors from 56 countries.

On this occasion, we are presenting a selection of 40 prints by foreign artists, participants of the Third Triennial, with the intention to, by displaying various authentic approaches and a broad range of printmaking techniques, demonstrate the richness and diversity of printmaking creativity, as well as the direction in which the contemporary art is heading.

D.A., Suzana VučkovićРадно време изложбене сале у Официрском дому је од 10 до 20 часова свим данима осим недељом. Ову изложбу можете посетити до 11. марта.
/
The working hours of the showroom at the Officer's House are from 10 am to 8 pm all days except Sunday. You can see this exhibition by March 11th.

G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I