G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
 
SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I
G A L E R I J A  
S A V R E M E N E 
L I K O V N E
U M E T N O S T I
N I Š
2018
I Z L O Z B E N I   P A V I L J O N
radno vreme: od 10 do 20 časova, ponedeljkom izložbeni prostor ne radi
Pregled izlozbi u 2017. po izlozbenim prostorima
(kliknuti na sliku)

Jelena Šalinić Terzić (Kraljevo,1976) je diplomirala na FLU u Beogradu kao student geneacije. Magistirala je (2003) i doktorirala (2016) na istom fakultetu. Realizovala je 45 samostalnih izložbi. Dobitnica je devet nagada među kojima su: prva nagrada za crtež na Bijelanu crteža i male grafike u Beogradu i nagrada iz fonda Vladimira Veličkovića. Zaposlena je na Filološko umetničkom fakultetu u Kragujevcu, trenutno u zvanju docenta.
Zoran Kostić (Niš, 1963) je diplomirao i magistriao na FLU u Beogradu. Samostalno je izlagao 48 puta. Dve monogafije sa njegovim crtežima objavljene su u izdanju NKC-a. Redovni je profesor na Fakultetu umetnosti u Nišu.

Oboje umetnika izlažu svoje najnovije radove koji pripadaju žanru pejzaža. Priroda kao podsticajna građa je večna inspiracija umetnika koja u aktuelnim umetničkim prilikama pruža raznovrsne mogućnosti vizuelizacije i likovne interpetacije što potvđuje i ova izložba. Oboje umetnika polaze od realnih i konketnih prizora viđenih u Sićevačkoj klisuri. Jelena Šalinić Tezić se koncentiše na fragmente stena. Načinom na koji ih likovno definiše - gradacijom linija od gracilnih i disketnih do snažnih, silovitih i slobodnih, razradom konstrasta svetla i senke i kompozicionim rešenjem, ona stvara ekspesionistički intonirana dela koja naglašavaju monumentalnu snagu i uzvišenu lepotu prirode. Brdoviti pejzaži Zorana Kostića počivaju na većem stepenu udaljavanja od verizma dolazeći do granice između asocijacije i apstrakcije. Intimistički doživljena i tumačena priroda dočarana mrežom ispepletanih linija obogaćenih i kolorističkim vrednostima u njegovoj likovnoj razradi ima karakter meditatovnog, tajanstvenog i vanvremenskog.
Neuhvatljivi a večni smisao lepog koji vlada u harmoniji, skladu i redu prirodnog poretka ovo dvoje umetnika otkriva, analizira i umetničkim umećem ponovno sintetiše na svojim delima podarujući mu estetsku konotaciju i smisao.

Gost izložbe je Željko Ranđelović - učenik specijalne škole „Bubanj“ u Nišu.

Izložba će trajati do 6. maja.
Za GSLU Niš
Milica Todorović