SLIKARSTVO
G R A F I K A
SKULPTURA 
O  S  T  A  L I
M  E  D  I  J  I
G A L E R I J A   S A V R E M E N E   U M E T N O S T I  
K e j  K o l a  s r p s k i h  s e s t a r a  1 / I I
1 8 0 0 0  N i š
S r b i j a
T e l .   + 3 8 1 1 8 5 1 3 7 0 1 :   5 1 2 6 4 0
F a x . + 3 8 1 1 8 5 1 2 6 4 2
ww.gslunis.org
G A L E R I J A  
S A V R E M E N E  
U M E T N O S T I  
DIREKTOR

Emilija Ćocić Bilić
gslu.ema@gmail.com
UMETNIČKI DIREKTOR

Milica Todorović
gslu.milica@gmail.com
ODELJENJE UMETNIČKIH ZBIRKI I IZLOŽBI, INTERNET KOMUNIKACIJE I IZDAVAŠTVO
ODELJENJE ZA ADMINISTRATIVNO - FINANSIJSKE
I TEHNIČKE POSLOVE

SLUŽBA ADMINISTRATIVNO - FINANSIJSKIH I POSLOVA RAZVOJA PLANA I ANALIZE
SLUŽBA TEHNIČKIH POSLOVA I OBEZBEĐENJA
SLUŽBA UMETNIČKE ZBIRKE I KONZERVACIJE  i ORGANIZOVANJE IZLOŽBI I KULTURNIH MANIFESTACIJA
SLUŽBA ZA INTERNET KOMUNIKACIJU, IZDAVAŠTVO I ODNOSE SA JAVNOŠĆU
kontakt

Aleksandar Dević
aleksandar.devic@gmail.com
kontakt

Tatjana Stošić
tatjanagslu@gmail.com

Bratislav Ranđelović
bata.gslu@gmail.com
konzervator i restaurator
Dragan Stanković
dragandragce@gmail.com
kontakt

gslunis@gmail.com
kustosi

Radmila Kostić
radmila.kostic@yahoo.com

Sonja Vukašinović
sonja.vukasinovic@yahoo.com


Radojković Slobodan
radojkovic.slobodan@gmail.com
organizacija izložbi
Milan Ristić
milane.ristic.milane@gmail.com
Kej Kola Srpskih Sestara 1/II , 18000 Niš. Tel.+381 18 512 640; .+381 18 513 701. Fax.+381 18 512 642